Zomersolden: van 1 tot 31 juli – Bezoek onze outletpagina!

info@jacksoninterieur.be

Kennisgeving van gegevensbescherming

1. INLEIDING

Jackson Déco Srl (hierna “Jackson Déco”), met maatschappelijke zetel te Rue de la Peupleraie 5, 1370 Jodoigne en ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het ondernemingsnummer 0678.920.915, hecht veel belang aan de veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, inbreuken, fouten, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde verwerking.

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

We vragen u deze gegevensbeschermingsverklaring aandachtig te lezen, aangezien deze belangrijke informatie bevat over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze informatie over gegevensbescherming en aanvaardt u uitdrukkelijk zowel de inhoud als de verwerking zelf.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle door ons geleverde diensten en meer in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERWERKING EN ZIJN VERPLICHTINGEN

Jackson Déco is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens leven wij de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS

Op basis van uw activiteiten en uw relatie tot ons bedrijf deelt u volgende persoonsgegevens met ons (niet-uitputtende lijst): naam, aanspreking, leveringsadres, facturatieadres, e-mailadres, telefoonnummer, GSM-nummer, beroep, eventueel BTW-nummer, beschikbare levertijden, details over toegang voor levering – verdiep, al dan niet beschikbare parking, browsergegevens zoals IP-adres, connectieadres, soort browser en bezochte pagina’s op onze website…

We nemen de vrijheid om u te informeren dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u ons verstrekt en we vertrouwen op de juistheid ervan. Als uw gegevens niet meer up-to-date zijn, vragen wij u dit direct aan ons door te geven.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar begrijpt dat het onmogelijk is om bepaalde diensten aan te bieden of samen te werken als u niet instemt met het verzamelen en verwerken van bepaalde gegevens.

5. WANNEER EN WAARVOOR VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1. WANNEER U CONTACT MET ONS OPNEEMT VIA ONZE WEBSITE

Wanneer u een afspraak maakt of contact met ons opneemt via onze website vragen we uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer…

We gebruiken deze gegevens om uw verzoek tot inlichtingen te beantwoorden en u alle opgevraagde informatie over onze producten en diensten te verstrekken. Na uw contactaanvraag kunnen we u ook meermaals contacteren om uw verzoek tot inlichtingen op te volgen. Dit doen we in functie van ons rechtmatig belang om nauwkeurige informatie te verstrekken voor en na een verkoop, verzoek tot inlichtingen of contactaanvraag.

5.2. WANNEER U ZICH INSCHRIJFT VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief vragen we uw naam en e-mailadres.

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief stemt u toe met het ontvangen van informatie over onze producten, diensten en andere informatie die u volgens ons kan interesseren. 

U kan op elk moment uw toestemming intrekken en we sturen u dan niet langer onze nieuwsbrief.

Uw gegevens worden bewaard zolang u toestemming blijft geven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

5.3. WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT

Wanneer u onze website bezoekt, worden serverlogs opgeslagen. De opslag van deze logs is legaal wanneer de gebruiker goed op de hoogte is van het instellen van het logging systeem en de bewaarde gegevens enkel gebruikt worden om de veiligheid van het systeem te garanderen en onregelmatigheden op te sporen.

5.4. BIJ EEN BESTELLING

Wanneer u een bestelling plaatst in de winkel, telefonisch, via een koerierdienst of elk ander middel vragen we uw naam, adres en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens voor operationele doeleinden. Na uw aankoop kunnen we u meermaals contacteren om uw bestelling en aankoop op te volgen. Dit doen we in functie van ons rechtmatig belang om nauwkeurige informatie te verstrekken voor en na een verkoop, verzoek tot inlichtingen of contactaanvraag. Een deel van deze gegevens kan aan derden worden doorgegeven voor de uitvoering van hun taken.

6. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgedragen tenzij deze contractueel verbonden zijn aan Jackson Déco of handelen op vraag of in onderaanneming van ons bedrijf. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die nodig zijn om hun taak te kunnen uitvoeren. Jackson Déco vraagt steeds aan zijn onderaannemers en partners om de nodige organisatorische en technische maatregelen te treffen inzake persoonsgegevens en strikte vertrouwelijkheidswaarborgen.

In het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Voor zover bepaalde van onze dienstverleners echter gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie (“Derde landen”) bijvoorbeeld, worden sommige van uw persoonsgegevens doorgegeven aan Derde landen. Dit kan o.a. het geval zijn in Derde landen waar de Europese Commissie geen beslissing van “afdoende bescherming” heeft genomen. In dergelijk geval verzekeren we dat deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en een toereikend niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten van natuurlijke personen waarborgt (o.a. voor de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie).

We treffen diverse veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, misbruik of bekendmaking.

Indien nodig worden persoonsgegevens doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan gebeuren bij een gedeeltelijke of volledige reorganisatie van onze kant, als onze activiteiten worden overgedragen of bij een faillissementsverklaring. Persoonsgegeven kunnen ook doorgegeven worden ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bijzondere wettelijke verplichting. In dat geval stellen we alles in het werk om u zo goed als mogelijk op voorhand in te lichten over deze overdracht aan andere derde partijen. U erkent en begrijpt echter dat dit vanuit een technisch of commercieel oogpunt niet altijd doenbaar is of dat er wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn. 

We verkopen in geen enkel geval uw persoonsgegevens en stellen deze ook niet ter beschikking van directe prospectiebureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

7. DUUR VAN DE BEHANDELING

Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt gedurende een periode die nodig is in functie van de doeleinden van de verwerking en de relatie (al dan niet contractueel) tussen ons.

8. RECHTEN

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat u over de volgende rechten beschikt:

Recht op inzage: u heeft het recht om kosteloos inzage te krijgen in de gegevens die wij over u hebben en om na te gaan voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (correctie) te verkrijgen van foutieve persoonsgegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht om vergeten te worden of om gegevens te beperken: u hebt het recht om ons te vragen om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te wissen en om de verwerking van deze gegevens te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden bepaald in het algemeen reglement van gegevensbescherming. Wij kunnen het wissen of beperken van gegevens die voor ons nodig zijn voor de salarisverwerking, de vervulling van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang weigeren, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt het recht om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van verzet: u heeft het recht om u om zwaarwegende en legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van gegevens die voor ons nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of ons gerechtvaardigd belang, op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht om toestemming in te trekken: Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op voorafgaande toestemming, heb je het recht om deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als wij een andere rechtsgrondslag hebben.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet zult worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde beslissingen.

U kan bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met de heer Joël Carton van Jackson Déco, Rue de la peupleraie 5, 1370 Jodoigne.

Wij stellen alles in het werk om te zorgen voor een zorgvuldige en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Als u echter vindt dat uw rechten niet worden gerespecteerd en dat uw zorgen binnen ons bedrijf niet worden gehoord, staat het u vrij om een ​​klacht in te dienen bij:

Privacy Commissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Zo een. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

U kunt ook juridische stappen ondernemen als u meent schade te lijden door de verwerking van uw persoonsgegevens.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens met een voldoende beveiligingsniveau te verwerken en de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, ongeautoriseerde toegang of per abuis bekendmaking aan derden, evenals tegen elke verwerking waarvoor geen toestemming is gegeven gegevens.

Jackson Déco Sprl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde.

10. TOEGANG VOOR DERDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens geven wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en agenten. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers, medewerkers en agenten, vergelijkbaar met die beschreven in de Data Protection Notice.

11. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA

Onze website kan soms koppelingen bevatten naar de websites van onze partners of andere bedrijven. Hou er rekening mee dat deze een eigen privacyverklaring hanteren. Daarbij wijzen we alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van informatie verzameld door deze websites wanneer u deze koppelingen opent. We verzoeken u om inzage te nemen in de privacyverklaring van deze sites voor u hen uw persoonsgegevens doorgeeft.

12. WIJZIGING VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Elke wijziging wordt op deze pagina gepubliceerd en u wordt in desbetreffend geval per e-mail in kennis gesteld.

13. HEEFT U VRAGEN?

Als u na het lezen van deze informatie over gegevensbescherming vragen heeft over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Jackson Déco Srl per post op Rue de la peupleraie 5 te 1370 Jodoigne of per e-mail: info@jacksoninterieur.be.